Privacyverklaring Netwerk van Ondernemende Juristen

Het WeLegal B.V. h.o.d.n. Netwerk van Ondernemende Juristen hierna WeLegal, gevestigd aan Keizersgracht 520, 1017 EK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens waarover we beschikken worden altijd zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacy verklaring behandeld. WeLegal is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

WeLegal B.V. h.o.d.n. Netwerk van Ondernemende Juristen
Keizersgracht 520
1017 EK Amsterdam
KvK 34246410
www.ondernemendejuristen.nl
info@ondernemendejuristen.nl

1.Wat doet WeLegal?

WeLegal beheert het Netwerk van Ondernemende Juristen. De top 500 onafhankelijke juridische professionals in de Nederlandse markt vormen samen het Netwerk van Ondernemende Juristen. Het Netwerk van Ondernemende Juristen wordt gebruikt om kennis te delen en om zakelijke relaties, op momenten dat je zelf niet kunt helpen makkelijk en vertrouwd in contact te brengen met andere onafhankelijke vakgenoten. 

 1. Wanneer verwerken we je persoonsgegevens? 
 • als je de website bezoekt
 • als je je gegevens invult op een van de webformulieren
 • als je je gegevens achterlaat bij de centrale organisatie
 • als je lid bent geworden van het Netwerk van Ondernemende Juristen
 • als je contact hebt gehad met een medewerker van de centrale organisatie
 • als je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening
 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto 
 • CV
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op ons platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 1. Met welk doel verzamelen we persoonsgegevens?

Op grond van art. 6 AVG verwerken wij persoonsgegevens.

WeLegal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere zakelijk georienteerde mailings
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • In het kader van uitvoering van de Samenwerkingsafspraken van het Netwerk van Ondernemende Juristen.
 • Om je in contact te brengen met een opdrachtgever, netwerklid of zusterorganisatie
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten
 • Het aanmaken van een profiel in de besloten community van Netwerk van Ondernemende Juristen op het platform van ons zusterbedrijf LawyerlinQ
 • Voor de organisatie van evenementen
 1. Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij delen persoonsgegevens met ons zusterbedrijf LawyerlinQ zodat zij in voorkomende gevallen contact met je kunnen opnemen met betrekking tot hun dienstverlening en  opdrachten van LawyerlinQ klanten via de online communities die LawyerlinQ beheert. 

WeLegal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de geldende privacywetgeving. 

WeLegal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 •   ZOHO ONE: cloud software voor het beheer van relaties
 •   G-Suite: een set cloud computing, productivity and collaboration software producten, ontwikkeld en gehost door Google
 • HighQ Collaborate: community en collaboration software van Thompson Reuters
 1. Verwerken wij je gegevens buiten Nederland 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Onze applicaties worden gehost binnen de Europese Unie. WeLegal heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

 1. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Enerzijds bewaart WeLegal je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Anderzijds bewaren we persoonsgegevens tot iemand zelf actie onderneemt en te kennen geeft dat hij/zij het niet meer op prijs stelt dat wij de gegevens bewaren.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

WeLegal maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WeLegal) tussen zit. 

 1. Cookies

WeLegal gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Welke rechten hebben betrokkenen?

Je beschikt als betrokkene over de volgende rechten: 

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (art. 15 AVG);
 • Je hebt het recht tot rectificatie of verbetering van je gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn (art. 16 AVG);
 • Je hebt het recht op verwijdering van je gegevens (art. 17 AVG)
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door WeLegal (art. 21 AVG);
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons;
 • Je hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming werkt niet met terugwerkende kracht en is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@welegal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 1. Hoe beschermen we persoonsgegevens?

WeLegal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we onder andere door het gebruik van een SSL certificaat en het vergrendelen van al onze apparaten en software. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@welegal.nl.

 1. wijzigingen 

WeLegal kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Deze versie is geldig vanaf december 2020.