Het regeerakkoord voor zelfstandige advocaten en juristen

Heb jij dat ook? Ik lees en hoor alle commentaren over de inhoud van het Regeerakkoord en merk dat het me nog net een beetje te vaag is. Iedereen heeft het over een webmodule die er gaat komen voor opdrachtgevers en die dan een ‘Opdrachtgeversverklaring’ gaat opleveren die duidelijkheid geeft over het al of niet inhouden en afdragen van loonheffing en premies.

De één vind dat een goed idee, maar de ander is er mordicus tegen. En de derde verwijst naar het debacle rondom de online ‘Beschikking Geen Loonheffing’ en vermeldt erbij dat de Belastingdienst helemaal niet in staat is om zoiets werkend te krijgen.

Slechts een enkeling rept over de tariefsafhankelijke ‘opt-out’ die er mogelijk komt. Van dat laatste ben ik zelf al lang een voorstander zoals je wellicht weet.

Ik dacht afgelopen week, kom laat ik zelf eens kijken.

 

Moet zeggen dat het me niet tegenvalt.

 

Volgens mij komt het op het volgende neer:
(verbeter me als je denkt dat ik er naast zit s.v.p.)

 

1. Om te beginnen: Dit hele gedoe geldt eigenlijk alleen voor de situaties waarin je als interimmer, of project-jurist in huis bij je opdrachtgever werkt.

 

2. Je kunt gebruik maken van een ‘opt out’ als je > EUR 75 per uur in rekening brengt aan je opdrachtgever.

 

Die opt-out geldt voor vrijwel alle leden van ons netwerk: zie de OJ Index

 

3. Valt je werk binnen de reguliere bedrijfsactiviteit van je opdrachtgever? Dan kun je met ‘opt out’ zonder risico van loonheffing of premieafdracht een opdracht van max een jaar doen.

‘Binnen de reguliere bedrijfsactiviteit’ lijkt me bijvoorbeeld van toepassing als je een opdracht doet bij een advocatenkantoor of een rechtsbijstandverzekeraar. Maar ik vermoed dat dat in de praktijk ook wel opgerekt zal worden naar situaties waarin je als interim-jurist in een grotere juridische afdeling werkt. Je maakt dan immers deel uit van de bedrijfsactiviteit van die afdeling.

Opdrachten tot een jaar kun je zonder probleem doen

 

4. Duurt je opdracht langer dan een jaar? Dan is er nog steeds niets aan de hand als:

  • je > EUR 75 per uur in rekening brengt EN werk doet wat valt buiten reguliere bedrijfsactiviteit (Lees: je bent bijv de enige jurist in de organisatie)OF
  • uit de ‘Opdrachtgeversverklaring’ (via de nog te realiseren online module), blijkt dat er geen gezagsrelatie is (het element van de dienstbetrekking waar het meestal om gaat), of dat werkelijk sprake is van vrije vervanging.
    In de praktijk zul je waarschijnlijk als je opdracht tegen een jaar aan loopt dus via de webmodule gaan checken of er niet sprake is van arbeid+loon+gezag. Is dat er niet, dan kunnen jullie door. Is dat er wel, dan moet je of beëindigen, of in loondienst.

 

5. Verder lijkt het voor ons zelfstandige juristen/advocaten allemaal niet zo relevant:

  • Mensen met een heel laag tarief <EUR 18,-worden beschermd en worden geacht in loondienst te zijn.
  • Als je als opdrachtgever mensen wil inzetten met een tarief er tussen in, of langer dan een jaar, dan moet je op een door de overheid voorgeschreven manier (dus via een centrale online tool) checken of je ze in kunt zetten zonder premies af te dragen of loonheffingen in te houden. Kun je tegen zijn, maar daar is wel wat voor te zeggen. Het zorgt voor meer duidelijkheid (maar zal ongetwijfeld voorzien worden van de clausule dat achteraf aan de werkelijkheid getoetst zal worden).
  • Waar ik wel veel moeite mee heb is het feit dat je hiermee een heel leger zzp’ers de vrijheid ontneemt om zelf te kiezen. (Niet erg liberaal;-)

 

Hieronder heb ik de paragraaf over zelfstandigen geplakt uit het Regeerakkoord. Dat bespaart je het doorbladeren van die 70 pagina’s. Check even of je denkt dat ik het hier goed heb weergegeven.

Marijn

Uit het Regeerakkoord p.25-26

Werken als zelfstandige Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor die laatste vraag geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet DBA wordt daarom vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Bij de uitwerking van de wet zullen veldpartijen betrokken worden en zijn zowel de handhaafbaarheid als de effecten op de administratieve lasten van belang.

o Voor zzp-ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Wat een laag tarief is, wordt gedefinieerd als corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon (de grens die bijvoorbeeld ook voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt gehanteerd) of met de laagste loonschalen in cao’s. Er wordt één tarief gekozen om voor de gehele markt de onderkant af te bakenen. Op basis van de gehanteerde argumentatie zal dit tarief vermoedelijk liggen in een bandbreedte tussen de 15 en 18 euro per uur. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden.

o Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Bij een ‘hoog tarief’ denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar.

o Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt ten behoeve van de webmodule het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt (bijvoorbeeld dat het enkel moeten bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is). Tevens zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

o De markt krijgt de tijd om te wennen aan veranderde wet- en regelgeving. Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd. Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving. o Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

o Tevens zal worden bezien hoe bij zelfstandigen de verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid kan worden verhoogd. Het is van belang dat zelfstandigen een bewuste keuze kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren en dat zelfstandigen die daarvoor kiezen in beginsel toegang hebben tot de verzekeringsmarkt. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

o Uiteraard zal het kabinet blijven peilen of de praktijk van de wijzigingen overeenstemt met de doelstellingen van de wijzigingen, namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zzp-ers gewoon hun werk kunnen doen